BEZWZGLĘDNA KAUCJA OD 500 ZŁ

1. Niniejsze Ogólne Warunki samochodu określają warunki oddania do użytku Najemcy samochodu przez Wynajmującego.

2. Najemca gwarantuje, że:

 • a). podane przez niego dane są zgodne z prawdą i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • b). posiada niezbędne uprawnienia do kierowania samochodem osobowym, a w szczególności, iż nie jest pozbawiony mocą orzeczenia sądowego tego prawa i nie toczą się przeciw niemu postępowania, które mogłyby doprowadzić do pozbawienia go prawa jazdy.

3. Warunki: dwa dokumenty tożsamości do wglądu.

4. Czas trwania umowy: umowa zostaje zawarta na czas określony, każdorazowo w niej wskazany, która może zostać przedłużona jedynie za uprzednią zgodą Wynajmującego, o ile Najemca zgłosi wniosek o przedłużenie umowy, najpóźniej w przedostatnim dniu jej trwania. W przypadku braku zwrotu pojazdu w terminie określonym w umowie, Najemca zobowiązuje się zapłacić ustalone w umowie wynagrodzenie za każdą rozpoczętą dobę wynajmu poza terminem określonym w umowie, plus karę umowną w wysokości potrójnej stawki dziennej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia i nie wyłącza to uprawnienia Wynajmującego dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

5. Odbiór samochodu: Najemca otrzymuje pojazd opisany w umowie najmu w stanie dobrym i czystym oraz z pełnym bakiem paliwa. Wynajmujący potwierdza, że pojazd oddany do użytku Najemcy znajduje się w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatacje.

6. Najemca zobowiązuje się:

 1. a). używać pojazd zgodnie z jego przeznaczeniem oraz warunkami zawartej umowy,
 2. b). nie pozostawiać dokumentów w samochodzie, a w szczególności związanych z samochodem wynajętym,
 3. c). używać wynajęty samochód jedynie na terytorium państw objętych ubezpieczeniem przedmiotowego samochodu,
 4. d). kierować pojazd osobiście lub przez niego upoważnioną osobą spełniającą warunki zawarte w punkcie 2b,
 5. e). nie dokonywać w pojeździe żadnych zmian,
 6. f). nie wykonywać samodzielnie żadnych napraw, a w przypadku awarii powiadomić niezwłocznie Wynajmującego,
 7. g). w trakcie użytkowania pojazdu dbać o stan techniczny, dokonywać obsługi codziennej, w razie potrzeby uzupełnić oleje, płyny, ciśnienie w oponach, itp,
 8. h). zapoznać się z warunkami załączonej do umowy polisy ubezpieczeniowej, a w szczególności jej ważności w okresie użytkowania przedmiotowego pojazdu,
 9. i). w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży samochodu i odmowy pokrycia tej szkody przez ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej, zapłaci w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Wynajmującego stosownego odszkodowania,
 10. j). w przypadku uszkodzenia pojazdu gdy szkoda pokryta będzie w całości z polisy Ubezpieczeniowej AC-Najemca zapłaci w terminie do 14 dni od dnia szkody udział własny w wysokości 20% na podstawie kalkulacji naprawy sporządzonej przez ubezpieczyciela,
 11. k). w przypadku, gdy wynajęty pojazd ulegnie uszkodzeniu lub zniszczeniu zawiadomić na miejscu zdarzenia Policję w celu sporządzenia stosownego protokołu odnośnie okoliczności zajścia zdarzenia. W takim wypadku Najemca niezwłocznie zawiadomi Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu oraz przekaże mu wszystkie informacje o okolicznościach i świadkach zaistniałego zdarzenia,
 12. l). Najemca zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty powstałe w wyniku eksploatacji wynajętego samochodu nie objęte odpowiedzialnością z tytułu polisy ubezpieczeniowych, a w szczególności spowodowane pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,udostępniania pojazdu osobom trzecim, postoju itp.
 13. m). pokryć w całości zmniejszenie odszkodowania, jeżeli przy badaniu okoliczności, kierujący ubezpieczonym pojazdem przekroczył na danym terenie prędkość,
 14. n). w przypadku kradzieży wynajmowanego samochodu wraz z dokumentami i kluczykami Najmujący pokrywa koszty jego utraty w całości,
 15. o). ponieść koszty związane z zatrzymaniem wynajętego samochodu przez organy ścigania, celne oraz podatkowe, w związku z popełnieniem przez Najemcę przestępstwa lub wykroczenia, w wysokości równej opłacie za wynajem samochodu.

7. Kaucja ujęta w umowie najmu samochodu, w przypadku powstania szkody wynajętego pojazdu, zostanie zatrzymana do czasu likwidacji szkody w całości.

8. Koszty manipulacyjne związane z likwidacją szkody zawartej w pkt.7 ustanawia się na kwotę 1000 PLN brutto.

9. Wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przepisów o ruchu drogowym oraz kary pieniężne nałożone na Najemcę-Użytkownika.

10. W przypadku dłuższego postoju, a w szczególności całonocnego należy wynajęty pojazd parkować na parkingu strzeżonym lub miejscu uniemożliwiającym jego kradzież lub zniszczenie.

11. W przypadku gdy Wynajmujący nie pobiera od klienta żadnej opłaty za wypożyczenie samochodu, otrzymuje on pojazd na zasadzie umowy użyczenia. Do warunków umowy użyczenia stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszyh Ogólnych Warunków Umowy z wyłączeniem pkt. 4.

12. Zwrot samochodu: Najemca jest zobowiązany zwrócić pojazd w biurze Wynajmującego lub innym miejscu obustronnie uzgodnionym do godziny i w dniu określonym w umowie,po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu minimum jedną godzinę wcześniej w stanie czystym i nie pogorszonym wraz z dokumentami oraz wyposażeniem w nim wydanym. Najemca napełni bak pojazdu do stanu jego odbioru lub zapłaci w dniu zwrotu przedmiotowego pojazdu dwukrotną wartość ceny paliwa brakującego. W przypadku gdy zwrócony pojazd będzie uszkodzony lub jego stan nie będzie odpowiadał normalnej eksploatacji Najemca zapłaci Wynajmującemu odszkodowanie będące równowartością poniesionej przez Wynajmującego szkody.

13. Nie oddanie samochodu w wyznaczonym terminie zostanie uznane jako przywłaszczenie i automatycznie zostanie zgłoszone odpowiednim organom powodując skutki prawne.

14. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będzie miał Kodeks Cywilny.

15. Umowę najmu samochodu wraz z Ogólnymi Warunkami Umowy Wynajmu Samochodu stanowiącego jej integralną część sporządzoną w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,po jednym dla każdej ze stron.

16. Wyrażam zgodę: na wykonanie ksero moich dokumentów potwierdzających moją tożsamość.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!